2.5% лихва за 1-месечен депозит!
Открий сега
Блог|Bigbank отчита бърз растеж при кредитите, депозитите и приходите през първото тримесечие на 2023 г.

Bigbank отчита бърз растеж при кредитите, депозитите и приходите през първото тримесечие на 2023 г.

През първото тримесечие на 2023 г. брутният кредитен портфейл на Bigbank нарасна с 5%, обемът на депозитите се увеличи с 10%, а банката отчете нетна печалба от 9,6 милиона евро с възвръщаемост на собствения капитал от 18%.

Според Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank AS, финансовите резултати на банката за първото тримесечие и ръстът на кредитния и депозитен портфейл са добри знаци. „Горди сме, че сме добър партньор на много купувачи на жилища и корпоративни клиенти, които стартират нови проекти. Въпреки несигурната външна среда и постоянното повишаване на лихвените проценти, не виждаме увеличение на броя на длъжниците или намаляване на обемите на кредитите. В края на миналата година започнахме да издаваме кредитни карти VISA, които бяха приети топло от потребителите, и тъй като Bigbank е водеща в тенденциите на пазара като платец на справедлива лихва по депозитите, обемът на нашите срочни депозити също е видимо във възход“, каза той, коментирайки резултатите.

„Ще продължим по пътя на растеж над пазарните тенденции.“
Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank

Финансирането на историята на успеха беше подпомогнато и от общо 42,7 милиона евро допълнителен капитал, набран през последните две тримесечия чрез три различни облигационни емисии. „Благодарни сме на всички наши инвеститори за доверието. Въз основа на капиталовите изисквания и рисковите тегла, приложими към банките днес, сега можем да издадем повече от 5000 нови жилищни заема със среден размер от 120 000 евро или над 650 милиона евро, при условие че има пазарно търсене и могат да се намерят подходящи клиенти. Ще продължим по пътя на растеж над пазарните тенденции“, отбеляза Мартин Лянтс.

Според финансовите резултати през първото тримесечие на 2023 г. брутният кредитен портфейл на Bigbank е нараснал до рекордните 1,4 милиарда евро за тримесечие, увеличавайки се със 73 милиона (+5%). Портфейлът на жилищни кредити е нараснал с 22 милиона евро (+10%) през тримесечието до 246 милиона евро. Тримесечният ръст на портфейла на корпоративни заеми е от 40 милиона евро (+9%) до 513 милиона евро. Портфейлът на потребителски кредити е нараснал с 12 милиона евро (+2%) през годината до 674 милиона евро. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. брутният кредитен портфейл се е увеличил с 413 милиона евро (+41%).

През първото тримесечие качеството на кредитния портфейл остава добро – в края на тримесечието само 1,4% от вземанията по кредити са с просрочие над 90 дни.

Депозитният портфейл е нараснал дори по-бързо от кредитния портфейл, като се е увеличил със 130 милиона евро (+10%) до 1,5 милиарда евро през тримесечието. През първото тримесечие клиентският интерес се увеличи най-вече към срочните депозити, чийто портфейл нарасна с 99 милиона евро (+13%) до 840 милиона евро. Спестовният портфейл се увеличи с 31 милиона евро (+5%) до 658 милиона евро. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. депозитният портфейл нарасна с 482 милиона евро (+47%).

Bigbank отчете нетна печалба от 9,6 милиона евро през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с 6,4 милиона евро година по-рано. В сравнение с резултатите от първото тримесечие на 2022 г. нетната печалба за тримесечието нарасна с 51%. Възвръщаемостта на капитала на Bigbank е 18,0% през първото тримесечие на 2023 г. Печалбата за първото тримесечие преди обезценки и данък върху дохода възлиза на 14,7 милиона евро. Обезценките на кредитите възлизат на 3,9 милиона евро. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. разходите за обезценки на кредити бяха по-високи с 0,1 милиона евро или 4%, но портфейлът също значително се увеличи.