Блог|Bigbank емитира необезпечени подчинени облигации с 8% лихвена ставка и възнамерява да ги листне на фондовата борса Nasdaq Tallinn

Bigbank емитира необезпечени подчинени облигации с 8% лихвена ставка и възнамерява да ги листне на фондовата борса Nasdaq Tallinn

Днес Bigbank, доставчик на цифрови банкови услуги на европейските пазари, обяви публично предлагане на облигации в Естония, Латвия и Литва с общ обем от 3 до 10 милиона евро. Инвеститорите могат да запишат десетгодишни необезпечени подчинени облигации на Bigbank с годишна лихва от 8%, платима на тримесечие. Периодът на записване започва от днес и приключва на 24 ноември. Bigbank възнамерява да листне облигациите в списъка на балтийските облигации на фондовата борса Nasdaq Tallinn, за да осигури ликвидност и свободна търговия.

„Bigbank планира да продължи бързия си растеж както в жилищните, така и в бизнес заемите и постепенно да започне да предлага и ежедневни банкови услуги. Целта на нашата нова облигационна програма за 30 милиона евро и настоящото предлагане на облигации е да укрепи капиталовата структура на групата и да осигури стабилен достъп до допълнителен капитал с цел финансиране на бюджета и растежа на групата, както е предвидено в стратегическия ни план“, обясни Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank.

„В настоящата икономическа среда, където пазарите очакват леко понижение на лихвените проценти, листната подчинена облигация с фиксиран лихвен процент за по-дълъг период е инструмент, който си струва да се обмисли като вариант на спестявания. Bigbank има силно диверсифициран кредитен портфейл, съставен от частни жилищни и потребителски заеми, както и заеми за корпоративно развитие и инвестиции. Ние сме добре управлявана и модерна банка, работеща ефективно чрез цифрови канали“, каза Лянтс.

Bigbank, която миналата година отбеляза своята 30-годишнина, е търговска банка, собственост на естонски капитал. Към 30 септември 2023 г. общото балансово число на банката е 2,1 милиарда евро, а собственият капитал е 237 милиона евро. Банката оперира в 9 държави, има 146 000 активни клиенти и 500 служители. Агенцията за кредитен рейтинг Moody’s даде на банковите депозити Bigbank в чуждестранна и местна валута рейтинг Baa3 по дългосрочната рейтингова скала и Prime-3 по краткосрочната рейтингова скала.

„Общата цел на предлагането е да осигури стабилен достъп до допълнителен капитал за финансиране на бюджета и растежа на групата, както е предвидено в стратегическия план на Bigbank.“
Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank

Основни условия на публичното предлагане на облигации

По време на публичното предлагане, което започна днес, Bigbank ще предлага до 3000 необезпечени подчинени облигации с наименование 8,00 EUR Подчинени облигации на Bigbank 23-2033, с номинална стойност 1000 EUR всяка, дата на падеж 30 ноември 2033 г. и фиксиран годишен лихвен процент от 8 %, платим на тримесечие. В случай на свръхзаписване, Bigbank има право да увеличи обема на предлагането до 10 000 облигации. Bigbank също така има право да отмени предлагането в незаписан обем. Необезпечените подчинени облигации се предлагат на цена от 1000 евро за една облигация.

Периодът на записване на облигациите започва днес, 14 ноември 2023 г. в 10:00 ч. и ще приключи на 24 ноември 2023 г. в 15:30 ч. Предлагането ще бъде насочено към инвеститори на дребно и професионални инвеститори в Естония, Латвия и Литва.

Подчинената облигация представлява необезпечено дългово задължение на Bigbank пред инвеститора. Подчинеността на облигациите означава, че при ликвидация или фалит на Bigbank всички вземания, произтичащи от подчинените облигации, стават изискуеми и се удовлетворяват само след пълното удовлетворяване на всички неподчинени признати вземания в съответствие с приложимото законодателство. Подробна информация е достъпна в проспекта и в резюмето на проспекта.

Общата цел на настоящото предложение е да се укрепи капиталовата структура на групата и да се осигури стабилен достъп до допълнителен капитал за финансиране на бюджета и растежа на групата, както е предвидено в стратегическия план на Bigbank.

Банката възнамерява да използва приходите, получени от емисията на облигации, за да покрие допълнителния кредитен риск, произтичащ от растежа на портфейла от корпоративни и жилищни заеми на групата в Естония, Латвия и Литва, и да изпълни законово изискуемите допълнителни изисквания, свързани с капитала от втори ред.

Приходите, получени в рамките на емисията облигации, могат също да бъдат използвани за преждевременно обратно изкупуване на съществуващите необезпечени подчинени облигации, емитирани от Bigbank, при условие че Bigbank има право да изкупи преждевременно такива облигации в съответствие с приложимите условия на облигациите.

* Bigbank подаде заявление до Nasdaq Tallinn AS за листване и допускане до търговия на подчинените облигации в Балтийския списък на облигациите на фондовата борса. Очакваната дата на листване и допускане до търговия е на или около 1 декември 2023 г.

Проспектът и резюмето на проспекта са публикувани и могат да бъдат получени в електронен формат от уебсайта на Bigbank https://investor.bigbank.eu и уебсайта на Органа за финансов надзор https://www.fi.ee. В допълнение към горното, проспектът, резюмето на проспекта и преводите на резюмето на естонски, латвийски и литовски език са достъпни чрез информационната система на фондовата борса. Облигационните условия на необезпечените подчинени облигации на Bigbank са публикувани и могат да бъдат получени в електронен формат от уебсайта на Bigbank https://investor.bigbank.eu.

Преди да инвестирате в необезпечени подчинени облигации на Bigbank, ви молим да се запознаете изцяло с проспекта и условията на предлагането, за да разберете напълно възможните рискове и ползи, свързани с решението за инвестиране в ценни книжа и, ако е необходимо, да се консултирате с експерт.

Важна информация

Настоящото известие представлява реклама за ценни книжа по смисъла на Регламент № 2017/1129/ЕС от 14 юни 2017 г. на Европейския парламент и на Съвета, като не представлява оферта за продажба на необезпечени подчинени облигации на Bigbank или покана за записване на подчинени облигации. Преди да решите да инвестирате, Ви молим да се запознаете с проспекта и резюмето на проспекта и при необходимост да се консултирате със специалист. Всеки инвеститор трябва да вземе решение да инвестира само въз основа на информацията, съдържаща се в проспекта и резюмето на проспекта. Одобрението на проспекта от Органа за финансов надзор не се счита за препоръка за необезпечените подчинени облигации на Bigbank.

Информацията, съдържаща се в това известие, не е предназначена за публикуване, разпространение или предаване, изцяло или частично, пряко или косвено, в Съединените щати, Канада, Хонг Конг, Япония, Сингапур, Южна Африка или в която и да е друга страна или при всякакви обстоятелства, при които публикуването, споделянето или предаването биха били незаконни. Необезпечените подчинени облигации на Bigbank ще се предлагат публично само в Естония, Латвия и Литва и продажбата или предлагането на подчинените облигации няма да се извършва в никоя юрисдикция, където такова предложение, покана или продажба биха били незаконни при липса на изключение или квалификация на закона.